För mer information ring: 031-795 92 14

Mark

Augers (spadborrar)
Augers, eller spadborrarna, är anpassade för olika typer av jordar. Främsta användningsområde är för att fastställa jordlagerföljden, men kan även användas för att borra sig ner 5-10 m. Läs mer här >>
   
Sedimentprovtagning
För att erhålla jord eller sedimentprover av en sjö- eller havsbotten och ibland även under grundvattennivån i vanliga borrhål krävs speciell utrustning.
Läs mer här >>
   
Markfukt
Jordens fukthalt och jordens uppsugningsförmåga är av största betydelse för optimal planttillväxt och därmed mängden gröda. Läs mer här >>
   
Kärnprovtagning
Rören drivs ner med en elektrisk alternativt bensindriven Percussion Hammer. Provtagningen sker snabbt även i relativt svårpenetrerad markprofil.
Läs mer här >>
   
Jordanalys
Utrustning för att undersöka markens infiltrationsförmåga och vattenpermea-bilitet, liksom jordens fukthalt och uppsugningsförmåga. Vi tillhandahåller även siktar av olika slag samt en oljeupptäckningsform. Läs mer här >>
   
Efterbehandling In-Situ
Waterloo Emitter är ett enkelt och kostandseffektivt sätt att under kontrollerade former få ut syre eller andra gaser i formationen för In-Situ behandling av förorenade områden. Läs mer här >>
   
Övrig markprovtagning
Geologshammare, geologspjut, jordklassificeringsböcker, jordkärnare (soil corer on site). Läs mer här >>